Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle facturen (staten van kosten en erelonen) zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. Zij stellen onder meer de betalingsmodaliteiten tussen partijen vast.

gerechtsgebouw Gent

foto gerechtsgebouw Gent

Algemene voorwaarden :

1.1         Bij gebrek aan ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf de datum van de vorderingsstaat.
1.2         Het bedrag van de binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat onbetaald gebleven vorderingsstaat zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies, administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn evenwel niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten.
1.3         Bij gebreke aan ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na de datum van de vorderingsstaat van één enkele vorderingsstaat zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de advocaat niet verplicht zijn verdere diensten te leveren volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen vorderingsstaten werden vereffend.
1.4         De Rechtbanken van 1ste Aanleg en van Koophandel te Gent en het Vredegerecht van het 5de kanton te Gent zijn uitsluitend bevoegd kennis te nemen van, en te oordelen over alle gerezen betwistingen en geschillen. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

Ability will never catch up with the demand for it.~Malcom Forbes