Syndicus

syndicus

De syndicus is de persoon die door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangesteld, teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom (flatgebouw, groep van gebouwen, …).

Wat doet een syndicus ?

  • het technisch beheer: de syndicus staat in voor het behoud van uw gebouw. Hij adviseert over u over onderhouds- en herstellingswerken en zorgt ervoor dat deze, zo beslist door de algemene vergadering, op de meeste efficiĆ«nte wijze worden uitgevoerd. Zo nodig neemt de syndicus bewarende maatregelen door bijvoorbeeld dringende herstellingen te laten uitvoeren.
  • het administratief beheer: de syndicus staat in voor de volledige administratie van de mede-eigendom. Hij roept tijdig de algemene vergadering samen, hij verstuurt een duidelijk verslag naar de mede-eigenaars, hij sluit (nadat ze goedgekeurd werden door de algemene vergadering) alle noodzakelijke contracten met leveranciers (onderhoudscontracten, etc.), en voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit. Zo nodig roept hij een buitengewone algemene vergadering samen, zodat u steeds inspraak behoudt in de belangrijke beslissingen van de mede-eigendom.De syndicus bewaart ook alle administratieve documenten van het gebouw, die steeds door alle mede-eigenaars kunnen ingezien worden.In een nieuwbouw is het ook de syndicus die, samen met de personen aangeduid door de algemene vergadering, instaat voor de voorlopige oplevering.
  • het financieel beheer: De syndicus stelt een begroting van de kosten op, die hij voorlegt aan de algemene vergadering. Hij vraagt provisies op aan de mede-eigenaars, aan wie hij ook het detail van de uitgaven en de verdeling van de kosten onder de verschillende mede-eigenaars voorlegt. Hij staat in voor de betaling van de facturen. Kortom, hij beheert de inkomsten en de uitgaven.
  • de vertegenwoordiging in rechte: Zo nodig vertegenwoordigt de syndicus de mede-eigendom in rechte; dit voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, voor eventuele rechtsvorderingen tegen de aannemer, voor vorderingen tegen derden bij beschadiging van de gemene delen.

Wie kan als syndicus optreden ?

Krachtens de Wet van 6 september 1993 op het statuut van de vastgoedmakelaars, is de activiteit van verkoop, verhuur en beheer van gebouwen wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars en aan diegenen tot wiens normale beroepsactiviteit deze activiteiten behoren, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.

Door de OVB (Vlaamse Orde van Advocaten) werd beslist dat het syndicusmandaat tot een der normale beroepsactiviteiten van de advocaat behoort. Een advocaat kan dan ook perfect als syndicus optreden.

Waarom een advocaat kiezen als syndicus ?

Een advocaat als syndicus in uw mede-eigendom biedt in het bijzonder volgende waarborgen:

  • De advocaat treedt op met kennis van zaken: De advocaat is een specialist van het recht. Hij kent de wet en de rechtspraak op het vlak van de mede-eigendom en weet hoe deze in de praktijk moet toegepast worden. Zijn kennis gaat bovendien veel verder: als specialist in het recht weet hij ook alle overige problemen die met de mede-eigendom gepaard gaan op de beste manier te garanderen, zoals problemen met de promotor, aannemers, verzekeringsmaatschappijen, … De advocaat weet wie hij moet aanspreken en op welke manier, zodat geen tijd verloren gaat en de rechten van de mede-eigenaars maximaal gevrijwaard worden.
  • De advocaat treedt volledig onafhankelijk op: De advocaat wordt bij de uitoefening van de taak als syndicus niet belemmerd door belangenvermenging. Hij houdt zich niet bezig met de verkoop of verhuur van appartement, treedt niet op als verzekeringsmakelaar of bankier. Hij kan derhalve in volle vrijheid met de algemene vergadering de meest voordelige en degelijke beslissingen voor uw gebouw kiezen.
  • De advocaat is een vertrouwenspersoon: Een syndicus is een vertrouwenspersoon. U vertrouwt hem immers het beheer van uw eigendom en uw gelden toe! Het toezicht van de Orde van Advocaten garandeert dat dit vertrouwen. De syndicus is bovendien verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid.

Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.~Aristotle