Jeugdadvocaat

babyooggroot

De wet op de jeugdbescherming regelt de procedure wanneer een minderjarige voor de jeugdrechter moet verschijnen omdat hij een als misdrijf omschreven feit (MOF) pleegde of omdat hij in een problematische opvoedingssituatie (POS) verkeert. De wet bepaalt een verplichte aanstelling van een advocaat voor die minderjarigen. Dat is ook zo bij gedwongen opname van geesteszieke minderjarigen. Zonder de aanwezigheid van de advocaat van de minderjarige kan zo’n zaak niet worden behandeld.

 

Met de invoering van de wet juridische bijstand in 2005, formuleerde de Orde van Vlaamse Balies (OVB) een aanbeveling om jaarlijks een lijst op te stellen met de namen van de advocaten die de belangen van minderjarigen wensen te verdedigen. Op die lijst worden enkel advocaten opgenomen die een specifieke opleiding  ‘advocaten voor minderjarigen’ hebben gevolgd en eventueel die advocaten die die opleiding willen volgen. Elke advocaat stelt zich kandidaat met een gemotiveerd verzoek.

 

Ook als een minderjarige in een andere gerechtelijke procedure door de rechter wordt gehoord, beslist de rechter over de bijstand door een advocaat of een vertrouwenspersoon. De bijstand door een advocaat is in dit geval onderworpen aan de goedkeuring van de rechter die in het belang van het kind oordeelt. Het spreekt vanzelf dat het kind dat gehoord wordt niet kan worden bijgestaan door de advocaat van de ouder(s).

 

Tot nu toe is er nog geen wettelijke erkenning van “jeugdadvocaten”. Dergelijke erkenning zou voor jeugdrechters, parketmagistraten, jeugdhulpvoorzieningen, ouders en minderjarigen heel wat meer duidelijkheid brengen. Zij zouden dan weten dat zij enkel advocaten ontmoeten als raadsman van minderjarigen die beantwoorden aan alle eisen die men qua opleiding, en deontologie aan jeugdadvocaten mag stellen.

 

De OVB organiseert wel een opleiding in het jeugdrecht. De balie kan advocaten die kwalitatief niet voldoen van de lijst van juridische bijstandsadvocaten schrappen.

 

Overal in Vlaanderen is de aanstelling en bijstand van permanentieadvocaten bij de eerste voorleiding van een minderjarige voor de jeugdrechter een feit. Soms zijn de advocaten effectief permanent aanwezig, soms is de permanentie stand-by via gsm.

 

Ook in de buitengerechtelijke jeugdhulpverlening kan de jeugdadvocaat een belangrijke rol vervullen bijvoorbeeld voor bijstand bij het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg en bij de bemiddelingscommissie. De jeugdadvocaat die een jongere systematisch opvolgt, neemt hier de functie van vertrouwenspersoon op.
Het decreet rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp legt het recht op een bijstandspersoon vast. De bijstandspersoon moet gebonden zijn door een beroepsgeheim en mag niet rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugdhulp in kwestie. De minderjarige wijst hem zelf aan. De ambtshalve aanwijzing van een pro deo jeugdadvocaat door de stafhouder beantwoordt ook aan deze criteria. Voor zeer jonge kinderen krijgt de advocaat op deze basis ‘mandaat tot optreden’ namens de minderjarige cliënt.

 

Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, and desire.~Aristotle