Bewindvoerder

bewindvoerder

Bewindvoering is een beschermingsregeling die voorziet in maatregelen voor mensen die niet meer alles alleen kunnen doen. De regeling trad in werking op 1 september 2014.

Deze regeling wil de betrokkene beschermen, zowel tegen zichzelf (bv. geld uitgeven terwijl hij dit niet heeft) als tegen misbruik door derden (bv. deze persoon iets doen kopen aan een belachelijk hoge prijs, zonder dat hij het beseft).

De bedoeling is om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten doen en te laten beslissen. Zo kan hij zoveel als mogelijk zijn eigen leven blijven leiden en blijven deelnemen aan het maatschappelijke leven. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de te beschermen persoon: wat kan deze persoon nog zelf beslissen, bij welke beslissingen heeft hij hulp nodig en welke beslissingen worden beter in zijn plaats genomen?

De vrederechter kan een (of meerdere) bewindvoerder(s) aanstellen die de beschermde persoon zal bijstaan of vertegenwoordigen.

De vrederechter werkt een bescherming op maat van de persoon uit. De rechter duidt de handelingen aan waarvoor de beschermde persoon onbekwaam wordt om die nog te stellen. Hij zal hierbij rekening houden met wat de beschermde persoon zelf nog kan.

De vrederechter kan dus bepalen of de bescherming enkel voor de persoon nodig is of enkel voor de goederen. De bescherming kan evengoed gelden voor de persoon én voor de goederen.

  • Vb. persoon: uitoefening ouderlijk gezag, huwen, verblijfplaats kiezen, …
  • Vb. goederen: schenking aanvaarden, lening aangaan, goederen vervreemden, …

De rechter zal ook bepalen of er enkel bijstand of ook vertegenwoordiging nodig is van de beschermde persoon.

  • Bijstand houdt in dat de beschermde persoon zelf de handeling stelt, maar niet zelfstandig: de bewindvoerder moet akkoord gaan (meestal door mee te tekenen of door vooraf zijn toestemming te geven).
  • Vertegenwoordiging houdt in dat de bewindvoerder optreedt in de plaats van de beschermde persoon. De bewindvoerder moet de beschermde persoon hierbij wel betrekken en verplicht inlichten wanneer hij bepaalde handelingen stelt.

Naast het aanduiden van een bewindvoerder, kan de rechter ook een vertrouwenspersoon aanstellen.

Een ‘vertrouwenspersoon’ (of meerdere) kan door de vrederechter aangewezen worden.

Zijn opdrachten zijn:

  • contact onderhouden met de beschermde persoon;
  • regelmatig overleg plegen met de bewindvoerder(s);
  • alle informatie ontvangen en alle nuttige informatie inwinnen bij
    bewindvoerder(s);
  • de wens uitdrukken van de beschermde persoon in de door de wet bepaalde gevallen of de beschermde persoon ondersteunen in het uitdrukken van die wens.

 

Latest News

Date: 31 aug 16

Met ingang van 01.09.2015 werd Mr. Koen LIPS de nieuwe Stafhouder van de Orde van Advocaten der Balie Gent en […]

Read More

Date: 11 aug 16

Op 1 januari 2016 startte de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (OCA) onder de naam Ligeca (Litiges/Geschillen Consumenten/Consommateurs Advocatuur/Avocats). Ligeca is een […]

Read More

Date: 11 jul 15

Mr. Filip Devos wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder door diverse kantons van het arrondissement Gent.

Read More

The less their ability, the more their conceit.~Ahad Haam